NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE
NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE NOWA SERIA KOCY JUŻ WKRÓTCE

Przędza Jędza

Polityka prywatności

1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Przędza Jędza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001092588 dokonanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, posługującej się numerem NIP 5862403342 oraz numerem REGON 528013790.

2. Administrator przetwarza dane osobowe stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności Klientów będących osobami fizycznymi.

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne w celu wykonania umowy sprzedaży, co w szczególności obejmuje:

a) zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b) potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,

c) doręczenie Klientowi zamówienia,

d) wystawienie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży towaru,

e) bieżący kontakt z Klientem w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem.

Powyższe czynności przetwarzania dokonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, co w szczególności obejmuje:

a) archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy,

b) rozpatrywanie reklamacji oraz wszelkich środków prawnych przysługujących Klientowi w związku z zawarciem umowy przez okres trwania powyższych uprawnień oraz 1 rok po ich upływie.

Powyższe czynności przetwarzania dokonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów polegających na:

a) prowadzeniu wobec Klienta marketingu bezpośredniego w postaci przedstawiania Klientowi oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem, (przy czym przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących odbywa się tylko za zgodą Klienta), do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania wskazanej zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze,

b) przechowywaniu danych osobowych Klienta oraz dokumentacji związanej z zawartą umową w bazie Klientów przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,

c) dochodzeniu roszczeń związanych z zawartą umową do czasu prawomocnego zakończenia postępowań przed odpowiednimi sądami i organami, w tym postępowania egzekucyjnego,

d) prowadzeniu statystyk dotyczycących prowadzonych przez Sklep działań i zawieranych umów, co pozwala Sklepowi na usprawnienie działalności, do czasu gdy Administrator posiada dodatkowo inna podstawę prawną przetwarzania – a w razie gdy tę dodatkową podstawę utraci, dane ulegają anonimizacji.

Powyższe formy przetwarzania odbywają się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1. W przypadku subskrypcji newslettera, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail Klienta, na który przesyłane będą informacje dotyczące Sklepu. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

2. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez następujące podmioty zajmujące się przesyłką towarów: InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta). Przetwarzanie obejmuje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres wskazany przez Klienta jako adres dostawy, które przekazywane są wyżej wymienionych firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

3. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia oraz prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje w przedmiocie przesłanek skorzystania z tych znajdują się w art. 16, art. 19 oraz art. 20 RODO, z którymi treścią w każdej chwili można się zapoznać po wejściu na stronę: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

4. Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych z bazy Administratora („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) dane osobowe Klienta przetwarzane były na wyłącznie na podstawie jego zgody, a Klient zgodę wycofał,

c) dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem.

Szczegółowe informacje w przedmiocie przesłanek skorzystania z prawa żądania usunięcia danych osobowych znajdują się w art. 17 RODO, z którymi treścią w każdej chwili można się zapoznać po wejściu na stronę: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy:

a) Klient kwestionuje prawdziwość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w § 4 pkt 12 Regulaminu, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego dane dotyczą.

1. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację. Po złożeniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.

3. Żądanie wykonania uprawnień opisanych w § 4 pkt 9-13 Klient może zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adresy do korespondencji wskazane w § 4 pkt 1 oraz § 1 pkt 3.

4. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z jego żądaniem. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi rachunkowe, informatyczne, hostingowe, marketingowe, poczty elektronicznej oraz usługi CRM (usługi zarządzania relacjami z Klientami).

7. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

8. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, oprogramowania sklepu internetowego oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin strony internetowej Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera odwiedzającego co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę odwiedzającego w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji odwiedzających oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

9. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych internautów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie odwiedzającego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.

10. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies na stronie głównej Sklepu. Klient ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób.

11. W Sklepie sklep.pat-guzik.com stosuje się poniższe rodzaje plików „cookies”: a) stałe pliki „cookies” – to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta, b) sesyjne pliki „cookies” – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

12. Pliki „cookies” wykorzystywane przez zintegrowanych partnerów sklepu internetowego, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności (np. Google).

13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży;
  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;
  • treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta